หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สอบเก็บกลางภาค วิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม  2555
   สอบวิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
   ดร.กมลพร กัลยาณมิตร
   ข้อเขียนทั้งหมด 2 ข้อ

รายงานกลุ่ม วิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555
    รายงานกลุ่มของ ดร. กมลพร กัลยาณมิตร
    
    1. กลุ่ม มักสัน
                 - นายนพดล อุ่นเรือน
                 - นายอาทร เปาะฉลวย
                 - ร.ต.อ.ณัฐกฤต เชาว์สุวรรณ์
                 - จ.อ.วิชา พูนปิยะ
                 - นางสาวคณิศร บุญเรือง
                 - ด.ต.ประยูร ดอนมะลา

     2.  กลุ่ม Save my life
                 - นายสมเกียรติ เมาลานนท์
                 - นายธีรชัย ล้อถิรธร
                 - นายศิรสิทธิ์ ปักกาเวสูง
                 - ร.ต.ท.สถาพร ภู่ระหงษ์
                 - นายชิโนรส ปิ่นสุวรรณ
                 - นายศุภณากร เพชรพิทักษ์ชน

      3.   กลุ่ม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
                 - นายอธิพันธ์ วัชรงค์
                 - นางสาวพัฒนา วัชรวงศ์
                 - พล.ท.ชูชีพ สุขหมื่น
                 - นางสาวสมคิด เอี่ยมสอาด
                 - นางสาวภัทชิญา งามเกิด
                 - ด.ต. ธนันวัฒน์